Tag Archives: malam jaba accident news

malamjab hadesa,jan bahaq afard ki lashain abye elaqa rawana

Read More »

malam jaba main syaho ke gari ko hadsa,2 jabahaq,4 zakhmi

Read More »

malam jaba jhan abad,teez raftar pik aap ki takkar se bcha shaded zakhmi

Read More »